Globalne wyszukiwanie nie jest włączone
Przejdź do głównej zawartości

Regulamin korzystania z platformy e-learningowej

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy e-learningowej , której właścicielem jest EGIS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa.

Korzystając z serwisu znajdującego się pod adresem https://egisdlafarmacji.pl, użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.

§ 1

Postanowienia Ogólne

W regulaminie stosuje się następujące terminy:

 1. Platforma e-learning oparta na systemie Moodle jest systemem informatycznym do udostępniania szkoleń w trybie on-line, w tym wykładów w formie prezentacji multimedialnych i testów profesjonalistom medycznym - lekarzom i pielęgniarkom.
 2. Użytkownik - profesjonalista medyczny posiadający konto na platformie e-learning.
 3. Konto użytkownika – zestaw informacji o osobie korzystającej z platformy e- learningowej, na które składa się m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, specjalizacja medyczna, Nr PWZ (Prawo Wykonywania Zawodu).
 4. Gość - osoba posiadająca uprawnienia do przeglądania oferty kursów w trybie niezalogowanym.
 5. Kurs e-learning - szkolenie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 6. Administrator - przedstawiciel/przedstawiciele Właściciela serwisu https://egisdlafarmacji.pl odpowiedzialny za administrowanie Platformą e-learning.

§ 2

Rejestracja w platformie e-learning

 1. Z platformy dostępnej pod adresem: https://egisdlafarmacji.pl mogą korzystać profesjonaliści medyczni, w tym lekarze i pielęgniarki, które założyły konto w platformie e-learning.
 2. Konto mogą założyć wszyscy profesjonaliści medyczni, natomiast kursy e-learning są udostępniane bezpłatnie przez Administratora systemu wg. zawodów medycznych i specjalizacji.
 3. Użytkownicy zobowiązani są wpisać prawdziwy i działający adres swojej poczty elektronicznej oraz uzupełnić swój profil prawdziwymi danymi osobowymi i numerem PWZ (Prawo Wykonywania Zawodu).
 4. Dostępu do wybranego kursu definiuje użytkownikom Administrator platformy e-learning.
 5. Korzystając z platformy e-learning, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na jego koncie, oraz otrzymywanie materiałów promocyjnych i reklamowych, dotyczących szkoleń oraz produktów EGIS Polska Sp. z o.o. (patrz rozdział „przetwarzanie i ochrona danych osobowych”).

§ 3

Dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EGIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 45D („EGIS”), kontakt: biuro@egis.pl. EGIS przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu udziału w programie edukacyjnym/kursach e-learning (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Informujemy, że ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody, jednakże pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT. Dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania platformy e-learningowej. W zakresie w jakim przetwarzanie danych oparte jest o zgodę – przez okres do wycofania zgody. Ma Pani/Pan prawo do żądania od EGIS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi korzystanie z platformy.
 2. 2. Egis Polska Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych użytkowników, udostępnionych w związku z korzystaniem z platformy e-learning, gwarantuje ich prawidłową ochronę. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§4

Prawo autorskie

 1. Wszystkie materiały szkoleniowe i edukacyjne oraz reklamowe umieszczone na platformie e-learning dostępnej pod adresem: https://egisdlafarmacji.pl, o ile nie zaznaczono inaczej, objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne.
 2. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów wykraczające poza własny użytek na cele edukacyjne może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody EGIS Polska Sp. z o.o. i jedynie we wskazanym zakresie. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631).

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez EGIS Polska Sp. z o.o. będą zamieszczane na platformie dostępnej pod adresem https://egisdlafarmacji.pl.
 2. EGIS Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
 3. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.
 4. Użytkownik może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości związane z korzystaniem z platformy e-learning na adres e-mail: elearning@egis.pl.
 5. EGIS Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na platformie e-learning spełnią oczekiwania i wymagania użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na komputerze użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne z każdym systemem komputerowym, na którym się go używa. EGIS Polska Sp. z o.o. nie odpowiadają za ewentualne szkody użytkownika poniesione w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy e-learningowej.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.